Toelating en schorsing

Toelating en schorsing

Toelating op een openbare school

De leerplichtwet bepaalt dat kinderen met ingang van de maand  volgend op die waarin ze vijf jaar worden leerplichtig zijn. Ouders/verzorgers moeten hun kind dan aanmelden op een basisschool maar zijn vrij in de keuze van de school. Ondanks de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs kan een openbare school een kind weigeren. Dat mag echter nooit gebeuren op grond van godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen. Het kan bijvoorbeeld  wel als de integratie van een kind met een beperking op school onmogelijk blijkt. Lees hier meer over de toelating van een kind met een beperking en het rugzakje.

 

Schorsing en verwijdering

De wet schrijft voor dat als het bestuur (de school) een kind wil verwijderen, eerst moet worden geprobeerd om het kind op een andere school onder te brengen. Als dat niet lukt, is definitieve verwijdering toegestaan. 

Voor toelating, schorsing of verwijdering gelden voor de school en het bestuur de wettelijke voorschriften. Op basis hiervan zijn voor het openbaar basisonderwijs van de scholen van Surplus nadere regels en procedureafspraken vastgesteld. Deze kunt u lezen op de website van Stichting Surplus. De volledige tekst van deze regelingen ligt ter inzage op school.