Klachten

Klachten

Als u een klacht heeft kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage.

 

We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder of verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u een beroep doen op de Klachtenregeling van Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen. Ook deze regeling ligt ter inzage op de school. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Vera Oltmans, contactpersoon Klachten op school van De Zilvermeeuw. Haar telefoonnummer is op school te krijgen en staat in de papieren schoolgids.

 

Voor de behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, voorheen de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus, maar volledig buiten onze organisatie opereert. Gegevens van deze vertrouwenspersoon krijgt u, op verzoek, van de contactpersoon Klachten op school, Vera Oltmans.

 

Het is mogelijk dat u noch de directie van de school, noch de contactpersoon van de school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, José Vosbergen, op telefoonnummer 0224-274555. Zij kan u ook in contact brengen met de vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen op telefoonnummer 030-2809590. Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl

 

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.