Bijzonder (vakantie)verlof

Bijzonder (vakantie)verlof

 

In de Leerplichtwet is bepaald dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze vijf jaar zijn geworden leerplichtig zijn. Uitgangspunt is dat de kinderen alle schooldagen werkelijk naar school gaan. Er zijn dus geen dagen dat men naar eigen inzicht en wens vrij kan nemen. Er zijn wel omstandigheden op grond waarvan vrijstelling van het schoolbezoek kan worden verleend:

 

Vakantieverlof

Uitsluitend wanneer ouders door de aard van hun beroep niet tijdens een vastgestelde vakantieperiode vrij kunnen krijgen/nemen, kan voor het kind eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen verlof worden verleend.

Het verlof moet met een aanvraagformulier worden aangevraagd bij de schoolleiding. Bij de verlofaanvraag moet een verklaring van de werkgever dat tijdens de vastgestelde vakantieperiode van de kinderen geen vrij aan de ouders kan worden gegeven. 

Wat het vakantieverlof betreft, wijzen wij er nadrukkelijk op dat direct na de grote vakantie, in de eerste twee weken van het schooljaar, geen verlof wordt verleend. De wet stelt de eis dat alle leerplichtige kinderen bij aanvang van het schooljaar aanwezig moeten zijn.

Lees meer over vakantieverlof.

 

Bijzonder verlof

Dit zijn bijvoorbeeld: verhuizing, jubilea, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden in de familie. Ook verhindering wegens het vervullen van plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging vallen hieronder. Daarnaast kan het gaan om omstandigheden die sterk persoonsgebonden zijn, maar toch aanleiding geven tot het verlenen van verlof. Dit wordt per situatie beoordeeld. Dergelijk verlof kunt u met de schoolleiding bespreken.