Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MZR) is een officieel inspraak- en adviesorgaan vanuit de school naar het bestuur. In ons geval is dat Stichting Surplus te Anna Paulowna. De MZR heeft wettelijke bevoegdheden vanuit de Wet Medezeggenschap. Deze wet regelt de medezeggenschap op hoofdlijnen. Hoe het voor de Zilvermeeuw is geregeld, is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. In dit reglement staat aangegeven wanneer en bij welke onderwerpen de MZR het bestuur van advies kan dienen en bij welke onderwerpen het bestuur instemming van de MZR nodig heeft. De MZR is  bevoegd tot besprekingen van alle aangelegenheden die de school betreffen, gevraagd of ongevraagd en hierover standpunten kenbaar te maken of voorstellen te doen aan het bestuur. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die gevormd wordt uit een afvaardigingen van de scholen van Stichting Surplus. De GMR behandelt onderwerpen die van gezamenlijk belang zijn, dus schooloverstijgend. De GMR heeft een apart reglement, waarin de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. 

De MZR van de Zilvermeeuw kan in principe zes leden tellen, waarbij drie leden uit het personeel worden gekozen (de personeelsgeleding) en drie leden uit de ouders (de oudergeleding). De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De huidige oudergeleding bestaat uit: Wim van Groeningen, Henny Helsloot  en Lotte Koeleman.

De personeelsgeleding uit: Sylvia Dekker, Vera Oltmans en Djoeke Wisman

 

U hebt altijd de mogelijkheid om de vergaderingen luisterend bij te wonen. Tijdens de vergaderingen krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Door middel van Het Zilvermeeuwtje wordt u op de hoogte gehouden van de vergaderdata. Ouders die een verslag van elke vergadering van de medezeggenschapsraad willen ontvangen, kunnen dit opvragen bij Sylvia Dekker.